Certyfikat ISO 9001:2008 zakresu zarządzania jakością

Norma PN-EN ISO 9001:2009 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009) może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez jednostkę do tego uprawnioną. W Polce takie uprawnienia nadaje Polskie Centrum Akredytacji - PCA.

serwisy dekpol